جالباسی

جالباسی چرخدار
ابعاد 42.00cm*40.00cm*170.00cm