میز کارمندی

میز کارمندی آژند
ابعاد 150.00cm*120.00cm*75.00cm
میز کارمندی بن سای
ابعاد 150.00cm*75.00cm*75.00cm
میز کارمندی فرم
ابعاد 140.00cm*115.00cm*75.00cm
میز کارمندی لاندیس
ابعاد 140.00cm*145.00cm*75.00cm
میز کارمندی لاوندر
ابعاد 150.00cm*75.00cm*75.00cm
میز کارمندی والریان
ابعاد 145.00cm*75.00cm*75.00cm
میز کارمندی پاچیرا
ابعاد 140.00cm*120.00cm*75.00cm
کارمندی ژینورا
ابعاد 150.00cm*80.00cm*75.00cm