میز کارشناسی

استحکام ، استفاده حداکثر از فضا ، امکانات متنوع کاربری ، امکان چيدمان ترکيبی

میز کارشناسی آژند
ابعاد 170.00cm*145.00cm*75.00cm
میز کارشناسی بنسای
ابعاد 170.00cm*75.00cm*75.00cm
میز کارشناسی فرم
ابعاد 165.00cm*75.00cm*75.00cm
میز کارشناسی لاندیس
ابعاد 160.00cm*145.00cm*75.00cm
میز کارشناسی لاوندر
ابعاد 180.00cm*75.00cm*75.00cm
میز کارشناسی وربانا
ابعاد 160.00cm*148.00cm*75.00cm