میز کنفرانس

طرحهای زيبا و متنوع ، رعايت اصول ارگونومی در طراحی ، استفاده از اين گروه از محصولات ، محيطی دلپذير برای گفتگو را فراهم می آورد.

میز کنفرانس آژند
ابعاد 200.00cm*90.00cm*75.00cm
میز کنفرانس بن سای
ابعاد 200.00cm*90.00cm*75.00cm
میز کنفرانس لاندیس
ابعاد 200.00cm*90.00cm*75.00cm
میز کنفرانس لاوندر
ابعاد 260.00cm*135.00cm*78.00cm
میز کنفرانس والریان
ابعاد 300.00cm*120.00cm*75.00cm
میز کنفرانس وربانا
ابعاد 200.00cm*90.00cm*75.00cm
میز کنفرانس ژینورا
ابعاد 200.00cm*90.00cm*78.00cm
میز کنفرانس کارلا
ابعاد 140.00cm*72.00cm*75.00cm