میز مدیریت

میز مدیریت آژند
ابعاد 220.00cm*190.00cm*78.00cm
میز مدیریت بن سای
ابعاد 220.00cm*160.00cm*78.00cm
میز مدیریت فرم
ابعاد 215.00cm*153.00cm*78.00cm
میز مدیریت لاندیس
ابعاد 230.00cm*160.00cm*78.00cm
میز مدیریت لاوندر
ابعاد 220.00cm*160.00cm*78.00cm
میز مدیریت والریان
ابعاد 240.00cm*182.00cm*78.00cm
میز مدیریت وربانا
ابعاد 215.00cm*160.00cm*78.00cm
میز مدیریت پاپیتال
ابعاد 220.00cm*202.00cm*78.00cm
میز مدیریت ژینورا
ابعاد 210.00cm*193.00cm*78.00cm